Zásady ochrany osobních údajů

I. Předmět úpravy

1. Firma Topič s.r.o. při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů.

2. Firma Topič s.r.o. tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR).

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma Topič s.r.o. IČ: 26947684, se sídlem: Palackého 521, 769 01 Holešov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C vložka 47514 (dále jen „Topič s.r.o.“).

III. Účely zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovány v nezbytném rozsahu za účelem:

– plnění povinností vyplývajících ze smluv;

– plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

– komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;

– zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;

– hodnocení spokojenosti;

– pořádání obchodních akcí;

– vymáhání právních povinností;

– zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:

– Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě

– Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, kontaktní adresy

– Údaje o využívání elektronických služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce a identifikátory cookies

– Firma Topič s.r.o. osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. Obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

– Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí osobních údajů, zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa) nemusí být smlouva uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění, nebo vymožení povinností ze smlouvy.

V. Zasílání obchodních sdělení

1. Firma Topič s.r.o. využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání firmy Topič s.r.o.

2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích.

3. Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodních sdělení ani nadále zasílána.

4. Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním na email: [email protected]

VI. Příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny s firmou Topič s.r.o. – zejména společnostem se společnou mateřskou společností, a akcionáři nebo společnostem dceřiným. V rámci těchto společností je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.

2. K osobním údajům mohou mít přístup tato kategorie příjemců:

– poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení;

– daňový poradce, účetní, právní zástupce;

– dopravci;

– servisní a montážní partneři;

– osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchodním rejstříku;

– správci interních systémů firmy, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů.

3. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.

4. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování

1. Firma Topič s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:

– oprávněný zájem;

– plnění smlouvy;

– plnění právní povinnosti;

– platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. Oprávněný zájem práv firmy Topič s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:

– Ochrana důležitých práv firmy Topič s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka;

– Ochrana majetku firmy Topič s.r.o.;

– Vymáhání případných pohledávek;

– Přímý marketing.

VIII. Další informace

1. Osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále do dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

2. Firma Topič s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně o dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.

4. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů.

6. Zákazník má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

7. Zákazník má právo na přenositelnost svých údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušených právních předpisů.

8. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.

9. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

IX. Cookies

1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.


2. Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.

2. V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Topič s.r.o.
Palackého 521,
769 01 Holešov
Česká republika
Web: https://www.vodotopo.cz
E-mail: [email protected]